Natural Life

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

  • Therapeut: in het bezit van diploma’s HBO Medische Basiskennis, HBO Orthomoleculaire  voedingsadviseur en Orthomoleculaire Geneeskunde – voedingsleer en therapie -, handelende als zelfstandig gevestigd.
  • Cliënt: degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de therapeut is verwezen.
Artikel 2: Algemeen

De Therapeut geeft advies aan de cliënt tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De Therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen.

Artikel 4: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de therapeut de cliënt mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de therapeut contant te geschieden aan het einde het consult of dezelfde dag per bank overmaking.

Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de therapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen. Bij ziekten dient de cliënt een arts- of specialist te raadplegen. Met name als cliënt een medische behandeling volgt

Artikel 7: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de therapeut gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De therapeut heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij buiten het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Uw gegevens

De therapeut zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.